Aviso Legal

Titular do Sitio Web

 • Denominación social: A XENTE DE TEO
 • Domicilio social: RÚA DO BUXO, 5, 15886 (TEO)
 • Nome Comercial: A XENTE DE TEO
 • Datos de contacto:

Condicións de uso

A presente páxina web ten por obxecto facilitar aos usuarios información relativa ás actividades de A XENTE DE TEO e aos servizos que ofrece a mesma, así como proporcionar información que poida resultar de interese.

Con esta páxina web A XENTE DE TEO pretende prestar un servizo útil, polo que as suxestións dos usuarios da mesma son benvidas. Pero si non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O acceso á mesma implica a aceptación das mesmas sen reservas.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

I Acceso

O acceso é público, aínda que hai determinadas partes da páxina web cuxo acceso está reservado aos usuarios asociados, mediante un identificador de usuario e unha contraseña. Os usuarios non asociados poden visitar as seccións públicas da páxina, non debendo intentar nunca o acceso ás seccións de acceso restrinxido, salvo que lle fose autorizada mediante a asignación dun identificador de usuario e unha contraseña.

II Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

A XENTE DE TEO se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizaciones da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

III Contidos e páxinas enlazadas

A información contida nesta web ten carácter meramente informativo, e, en ningún caso constitúe asesoramiento de ningunha índole. A política de A XENTE DE TEO é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean.

O Sitio Web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de A XENTE DE TEO.

Os usuarios comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.

Ligazóns externas que contén este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceiros. O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado de devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que A XENTE DE TEO recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

A función dos links ou enlaces que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar aos usuarios e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina. A XENTE DE TEO baixo ningún concepto será responsable do resultado obtido a través de ditos enlaces.

En todo caso, A XENTE DE TEO non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus, ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheros, ou os datos, do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

Aínda que os enlaces son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera usuario ou un terceiro, considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou dun terceiro, rógase comuníquese inmediatamente con A XENTE DE TEO dita circunstancia, e especialmente si enlácelos consisten en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme á normativa aplicable
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

IV Protección de datos persoais

Introdución

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Reglamento Xeral de Protección de Datos e da lexislación e normativa vigente en materia de protección de datos persoais.

A XENTE DE TEO titular da web, tratará os datos de carácter persoal que se recollan a través desta web cumprindo coa normativa do Reglamento Xeral de Protección de Datos e a normativa española vigente en materia de protección de datos persoais, así, a remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada.

Finalidades

En particular, os datos que se proporcionen a través da web serán tratados para a xestión do contacto ou da consulta realizada, e, no seu caso, si prodúcese solicitude ou encargo, a xestión do mesmo, administrativa, contable e fiscal, así como o arquivo do histórico.

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou a consulta. Si prodúcese solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigacións profesionais e legais derivadas do mesmo. Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou do usuario.

Comunicacións dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizarlos, rectificar os datos inexactos ou solicitar o seu supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento.

En determinadas circunstancias previstas no artigo 18 RGPD os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderán, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. Os interesados teñen dereito a opoñerse á elaboración de perfís. Si concorren os requisitos do artigo 20 RGPD teñen dereito a solicitar a portabilidad dos seus datos.

Tamén teñen dereito, en calquera momento a revogar o consentimento prestado.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a jurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido á dirección física arriba apuntada de A XENTE DE TEO, a través do correo electrónico tamén facilitado e no seu caso ante o noso Delegado de Protección de Datos

Si considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid

Páxina webwww.agpd.es

Teléfono: 901 100 099

Sé electrónicahttps://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Vías a través das cales solicítanse datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto

Os datos persoais recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheros dos que A XENTE DE TEO é titular.

Datos solicitados polo servidor web

 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interfaz de Usuario
 • Idioma Navegador

Os datos persoais solicitados polo servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheros dos que A XENTE DE TEO é titular.

Medios de comunicación tradicionais

Así mesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto.

A finalidade do tratamento destes datos será únicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Redes sociais

Contamos con perfil nas principais redes sociais de Internet, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con devanditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémosnos/comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades.

Contido aportado polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogs e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios.

Toda a información e comentarios que se reciban considerarasen cedidvola título gratuito. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas.

O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles comentarios e achegas que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito ao honor, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos.

Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Quen envíe un comentario é responsable de aportar contidos lícitos e faise responsable das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan fornecer, incluíndo as eventuales indemnizacións. Con carácter enunciativo pero non limitativo a non empregalos para: incurrir en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; que poidan provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da entidade, ás súas proveedores ou a terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; intentar acceder e modificar ou manipular as mensaxes doutros usuarios; vulneración do dereito á protección de datos.

Si o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto de os seus pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior.

Obrigación de Segredo e Confidencialidad

O persoal e voluntariado da XENTE DE TEO que tivesen algún tipo de intervención nas accións prestadas aos usuarios, están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedan por razón do seu posto. A información fornecida polo usuario terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados co titular da páxina web. Comprometémosnos/Comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuales e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidad da XENTE DE TEO ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Aqueles usuarios que fagan comentarios no blog ou redes sociais ceden a título gratuito os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos ás condicións expresadas no apartado “contido aportado polos usuarios”.

Responsabilidades

O titular da páxina web non será en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera índole derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumplimiento das obrigacións especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos.

Normativa e Xurisdicción

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio de Internet en leste mesmo sitio web.

Política de cookies

Cookies.

 1. A XENTE DE TEO, infórmalle que este Sitio Web utiliza cookies propias e de terceiros que axudan a optimizar a súa visita. Si continúa navegando por este Sitio Web, consideramos que acepta o seu uso.
 2. Unha cookie (ou galleta informática) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenada no navegador do usuario, de maneira que o sitio web pode consultar a actividade previa do usuario. As súas principais funcións son:
  1. Levar o control de usuarios: cando un usuario introduce o seu nome de usuario e contraseña, almacénase unha cookie para que non teña que estar introducíndoas para cada páxina do servidor
  2. Conseguir información sobre os hábitos de navegación do usuario/a, dependendo da información que conteñan e da forma en que se utilice o seu equipo, poden recoñecer ao usuario/a
 3. A XENTE DE TEO ten a obrigación polo Real Decreto-Lei 13/2012 que modifica a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, de informar e obter o consentimento do Usuario/a achega do uso das cookies deste Sitio Web.

Tipos de cookies.

 1. Segundo quen sexa a entidade que gestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos:
  1. Cookies propias: Son aquelas que se envían ao teu equipo desde os nosos propios equipos ou dominios e desde o que prestamos o servizo que nos solicitas.
  2. Cookies de terceiros: Son aquelas que se envían ao teu equipo desde un equipo ou dominio que non é gestionado por nós, senón por outra entidade colaboradora. Por exemplo, as usadas por redes sociais, ou por contido externo como Google Maps.
 2. Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do Usuario/a:
  1. Cookies de sesión: Son cookies temporais que permanecen no arquivo de cookies do teu navegador ata que abandonas a páxina web, polo que ningunha queda rexistrada no disco duro do teu ordenador. A información obtida por medio destas cookies, serven para analizar pautas de tráfico na web. A longo prazo, isto permítenos proporcionar unha mellor experiencia para mellorar o contido e facilitar o seu uso.
  2. Cookies persistentes: Son almacenadas no disco duro e nosa web leas cada vez que realizas unha nova visita. Unha web permanente posúe unha data de expiración determinada. A cookie deixará de funcionar logo desa data.
 3. Para rematar, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos:
  1. Cookies técnicas: Son aquelas necesarias para a navegación e o bo funcionamento da nosa páxina web. Permiten por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, acceder a partes de acceso restrinxido, utilizar elementos de seguridade, almacenar contidos para poder difundir vídeos ou compartir contidos a través de redes sociais.
  2. Cookies de personalización: Son aquelas que che permiten acceder ao servizo cunhas características predefinidas en función dunha serie de criterios, por exemplo o idioma, o tipo de navegador a través do cal accédese ao servizo, a configuración rexional desde onde se accede ao servizo, etc.
  3. Cookies de análise: Son aquelas que nos permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios dos servizos prestados.
  4. Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que se puidesen incluír na nosa páxina web.
  5. Cookies de publicidade comportamental: Estas cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada. Grazas a elas pódense coñecer os hábitos de navegación en internet e mostrar publicidade relacionada co perfil de navegación.

Cookies empregadas neste Sitio Web.

 1. A continuación identifícanse as cookies empregadas neste Sitio Web:

 

Nome

Dominio

Finalidade

 

Vixencia
Tipo

GEUP
youtube.com
Esta cookie utilízase para a reprodución dun video de youtube  . Estase establecendo durante a carga dun video de youtube
2 anos
Personalización, terceiros

PREF
youtube.com
Almacenar preferencias e outra información
2 anos
Personalización, terceiros

VISITOR_INFO1_LIVE
youtube.com
Estimar o ancho de banda
2 anos
Personalización, terceiros

YSC
youtube.com
Contén un identificador único para permitir o control de visitas a videos de Youtube.
Sesión
Personalización, terceiros

 

Dadas as características de Internet, non sempre contamos con información das cookies que colocan terceiras partes a través deste Sitio Web. Por conseguinte, no caso de que se atope con este tipo de cookies neste Sitio Web e non estean aquí descritas, rogámoslle que nolo comunique. Tamén pode poñerse en contacto directamente co terceiro para pedir lle información sobre as cookies que coloca, a finalidade e a duración da cookie, e como garante a privacidad do Usuario/a.

Modificar a configuración das cookies.

O/a Usuario/a pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo.

 1. Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.
 2. Para máis información sobre Microsoft Edge pulse aquí.
 3. Para máis información sobre Firefox pulse aquí.
 4. Para máis información sobre Chrome pulse aquí.
 5. Para máis información sobre Safari pulse aquí.
 6. Para máis información sobre Opera pulse aquí.
 7. Para máis información sobre Safari IOS pulse aquí.
 8. Para máis información sobre Android pulse aquí.
 9. Para máis información sobre BlackBerry pulse aquí.

Tamén pode vostede dirixirse ao portal Your Online Choices ou ao portal Ghostery onde poderá configurar, proveedor por proveedor, os seus preferencias sobre as cookies publicitarias de terceiros.

Guía sobre o uso das cookies.

Pode obter máis información sobre o uso das cookies na guía elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos pulsando aquí.